Powys Archives

Powys Archives is located in Llandrindod Wells, and serves as the official repository for the records of the county of Powys. Our collections date from the fourteenth century and include public records from bodies such as courts and hospitals; official records such as county council and school records; ecclesiastical and non-conformist records, which can provide information on births, deaths and marriages; as well as deposited records from solicitors and local groups.

Many people make use of our resources for family history but the archive is also a rich source for social history and learning about the local area. Original documents can be viewed in our searchroom in our newly developed facility.

Powys Archive, Llandrindod Wells

Along with preserving original records, we also hold a comprehensive local history collection of books and other publications. We have plenty of table space along with computers with Find My Past and Ancestry subscriptions, wi-fi for use of laptops and other devices, and microfilm/fiche readers.

The best way to reach us is through our website, where you can also view our catalogues and search for items in our database: https://en.powys.gov.uk/archives

You can also use our website to apply to our research and copying services if you are unable to visit us in person.

Powys Archives is open Thursdays and Fridays between 9.30am and 5pm but please get in touch with us before travelling so that we can reserve you a space.

Lleolir Archifau Powys yn Llandrindod a hon yw ystorfa swyddogol ar gyfer cofnodion Sir Powys. Mae ein casgliadau’n dyddio o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ac yn cynnwys cofnodion cyhoeddus o sefydliadau megis llysoedd ac ysbytai; cofnodion swyddogol megis cofnodion y cyngor sir ac ysgolion; cofnodion yr anghydffurfwyr ac eglwysig, a all rhoi gwybodaeth ar enedigaethau, marwolaethau a phriodasau; yn ogystal â chofnodion a ddyddodwyd gan gyfreithwyr a grwpiau lleol. Mae llawer o bobl yn defnyddio ein hadnoddau ar gyfer hanes y teulu. Ond mae’r archif hefyd yn ffynhonnell gyfoethog ar gyfer hanes cymdeithasol ac i ddysgu am yr ardal leol. Gallwch weld dogfennau gwreiddiol yn yr ystafell chwilio yn ein hadeilad newydd.

Powys Archive, Llandrindod Wells

Yn ogystal â chadw cofnodion gwreiddiol, rydym hefyd yn cadw casgliad o lyfrau hanes lleol cynhwysfawr a chyhoeddiadau eraill. Mae gennym ddigonedd o le ar y byrddau a chyfrifiaduron gyda rhaglenni Find My Past a thanysgrifiadau i Ancestry. Mae gennym wasanaeth DiWifr ar gyfer gliniaduron a theclynnau eraill, a pheiriannau darllen microffilm a microfiche.

Y ffordd orau o’n cyrraedd yw trwy ein gwefan lle gallwch weld ein catalogau a chwilio am eitemau yn ein cronfa ddata: https://cy.powys.gov.uk/archifau

Ar ben hyn gallwch ddefnyddio ein gwefan i wneud cais i’n gwasanaethau copïo ac ymchwil os nad oes modd i chi ymweld â ni wyneb yn wyneb.

Mae Archifau Powys ar agor bob dydd Iau a dydd Gwener rhwng 9.30am a 5.00pm ond cysylltwch â ni cyn ichi deithio fel y gallwn gadw lle ar eich cyfer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *